بازی های تعاملی در سالهای اخیر به واسطه ظهور تکنولوژی کینکت رواج یافته و این فناوری باعث گردیده است که نسل جدیدی از بازی های کامپیوتری پا به عرصه وجود گذارد، در این نوع فعالیت بازی از حالت سکون خارج گردیده و مخاطب وادار به فعالیت فیزیکی می گردد.
از این رو مشکل عدم تحرک در استفاده از بازیهای الکترونیک مرتفع گردیده و کاربر در پی بازی مقدار زیادی از هیجان و فعالیت یک بازی دنیای واقعی را تجربه خواهد نمود.در مجموعه سرزمین پروفسور بازیما باز یهای مختلفی در جهت افزایش هماهنگی عصب و عضله و افزایش مهارتهای فردی برای تمام اعضای خانوداده طراحی و اجرا گردیده است.

لطفا چند ثانیه زمان صرف کنید و این صفحه را در شبکه های اجتماعی به اشتراک بگذارید!