حدس بزنید

آیا می توانید حدس بزنید چیزی که می بینبد چه می تواند باشد؟ این درواقع پای یک پشه است که در زیر میکروسکوپ الکترونی 800 بار بزرگتر شده است.